#
polska

Regulamin korzystania ze strony solidmusic.pl


Strona solidmusic.pl jest własnością firmy Cyberlog Ltd - spółka zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, 220c Blythe Road, London, W14 0HH, Numer firmy: 08692069. Firma Cyberlog Ltd odpowiada za wszelkie treści zamieszczone na tej stronie.
Sprawy techniczne związane z utrzymaniem strony oraz obsługą Klienta w Polsce zapewnia firma Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, spółka ta pośredniczy również w płatnościach realizowanych przez Cashbill S.A.

1. Firma/Uczestnik, zwany dalej Usługobiorcą, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub podanie danych i wyrażenie zgody na umowę przez telefon stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Umowa zostaje zawarta z firmą Cyberlog Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, zwanej dalej Usługodawcą.

3. Przedmiotem usługi jest dostęp do plików muzycznych mp3, które Usługobiorca może odtwarzać w swoim lokalu, zgodnie z Certyfikatem wydanym przez Usługodawcę. Licencja jest niewyłączna i upoważnia wyłącznie do publicznego odtwarzania fonogramów w lokalu wskazanym w zamówieniu Klienta.
Licencja nie ma zastosowania do niematerialnych praw autorskich oraz niematerialnych praw pokrewnych. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu serwera spowodowane przez dostawcę usługi magazynowania plików. Pliki muzyczne są własnością ich twórców. Usługodawca dysponuje kopiami licencji zezwalających na użytek komercyjny udostępnianych plików. Licencje zostały zaktualizowane w dniu 15.04.2023. Usługodawca podpisuje również bezpośrednie umowy z twórcami niezależnymi, pozwalające na używanie ich twórczości w celach komercyjnych. Każdy plik oznaczony jest nazwą artysty oraz tytułem.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto. Faktura VAT na usługę wystawiana jest przez pośrednika - spółkę Solidbrand sp. z o.o. Za usługi można zapłacić z góry, przy pomocy płatności on-line.

5. Maksymalny termin realizacji zleconych usług wynosi 2 dni robocze (najczęściej usługa jest realizowana natychmiastowo).

6. Po dokonaniu zamówienia i opłaceniu nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub zwrotu materiałów w ciągu 14 dni, gdyż usługa dotyczy dostępu do nośnika elektronicznego danych.
Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania otrzymanych treści osobom trzecim.

7. Płaności on-line są obsługiwane przez firmę Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl

8. Zasady składania reklamacji:
- reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy info@solidbrand.pl, w terminie 14 dni od daty realizacji usługi
- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania
- reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), opis reklamowanej usługi, powód reklamacji i uzasadnienie
- powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Usługodawcy
- reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Usługodawca ma roszczenia finansowe.

9. Sądami właściwymi do rozpatrywania sporów, są sądy angielskie, właściwe do siedziby Usługodawcy.

10. Do rozstrzygania sporów w pierwszej kolejnosci zostaną użyte instytucje pozasądowe polubownego rozstrzygania sporów.


Polityka Prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.16. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://solidmusic.pl

W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności, mogą się Państwo skontaktować z nami, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@solidbrand.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem przekazanych danych osobowych (Administrator) jest firma Cyberlog Ltd - spółka zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, 220c Blythe Road, London, W14 0HH, Numer firmy: 08692069.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytania telefoniczne lub e-mailowe.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora. Obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia umowy. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia.

Zawierając z Administratorem umowę na weryfikację jakości firmy, muszą Państwo podać niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Dane przekazane nam, przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Faktury przekazywane są do biura rachunkowego, zgłoszenia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane Państwa będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia oraz przez czas trwania umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Nadmieniamy również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.
Państwa podstawowe dane są również wykorzystywane i niezbędne do przeprowadzenia płatności przez firmę Solidbrand sp. z o.o oraz Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00.
Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć inne dane osobowe.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynika z zainicjowania kontaktu z PCEG. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziliście z PCEG (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.