#
polska

Regulamin korzystania ze strony solidmusic.pl


Strona solidmusic.pl jest własnością firmy Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364

1. Firma/Uczestnik, zwany dalej Usługobiorcą, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Umowa zostaje zawarta z firmą Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, zwanej dalej Usługodawcą.

3. Przedmiotem usługi jest znajdowanie linków do plików muzycznych posiadających licencję na wykorzystanie komercyjne, które Usługobiorca może odtwarzać w swoim lokalu, zgodnie z certyfikatem wydanym przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu serwera spowodowane przez dostawcę usługi magazynowania plików. Usługodawca nie magazynuje tych plików na swoich serwerach i nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem udostępniającym te pliki.
Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość informacji odnośnie licencji utworów audio umieszczanych przez osóby, bądź organizacje w Internecie.
Usługodawca identyfikuje jedynie zapis o rodzaju licencji obejmującej analizowany plik audio w dniu sprawdzenia linku. Jeśli wg oświadczenia podmiotu udostępniającego rodzaj licencji zezwala na publiczne odtwarzanie pliku audio w lokalu komercyjnym - wtedy link do takiego pliku jest prezentowany Usługobiorcy. Data sprawdzenia jest prezentowana obok każdego linku.
Do obowiązków Usługobiorcy należy upewnienie się, czy prezentowany link posiada stosowne licencje na odtwarzanie publiczne.

5. Przedmiotem usługi nie jest sprzedaż plików muzycznych, nie jest również sprzedaż licencji do nich, a jedynie wyszukiwanie do nich dostępu i wystawianie certyfikatu identyfikującego jakie informacje o licencji zamieścił udostępniający podmiot.

6. Usługodawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby sprawdzić, czy Usługobiorca może odtwarzać te pliki w swoim lokalu i używać ich jako tło muzyczne do dzialności gospodarczej, wyłącza jednak swoją odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podawanych przez osoby trzecie. Ponowne sprawdzenie licencji wszystkich linków do plików muzycznych następuje cyklicznie co 6 miesięcy. Przez dwuletni okres obowiązywania certyfikatu sprawdzenie to następuje przynajmniej trzykrotnie.
Certyfikat przekazywany jest po opłaceniu Usługobiorcy przez Usługodawcę i jest oświadczeniem związanym z weryfikacją możliwości używania określonych plików muzycznych do celów komercyjnych.

7. Pliki udostępniane są przez osoby trzecie, niezwiązane z Usługodawcą, są dostępne publicznie.

8. W ramach kosztów usługi oferujemy pomoc prawną online naszych prawników.

9. W miarę rozwoju firmy będziemy podpisywać umowy bezpośrednio z autorami muzyki i zamieszczać pliki na naszym serwerze.

10. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto. Faktura VAT na usługę wystawiana jest przez spółkę Solidbrand sp. z o.o. Za usługi można zapłacić z góry, przy pomocy płatności on-line.

11. Usługę staramy się realizować natychmiast. Maksymalny termin realizacji zleconych usług wynosi 3 dni robocze.

12. Po dokonaniu zamówienia i opłaceniu nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub zwrotu materiałów w ciągu 14 dni, gdyż usługa dotyczy znalezienia linku do nośnika elektronicznego danych.

13. Płatności on-line są obsługiwane przez firmę Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl

14. Zasady składania reklamacji:
- reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy info@solidbrand.pl, w terminie 14 dni od daty realizacji usługi
- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania
- reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), opis reklamowanej usługi, powód reklamacji i uzasadnienie
- powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Usługodawcy
- reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Usługodawca ma roszczenia finansowe.

15. Sądami właściwymi do rozpatrywania sporów, są sądy właściwe do siedziby Usługodawcy.

16. Do rozstrzygania sporów w pierwszej kolejnosci zostaną użyte instytucje pozasądowe polubownego rozstrzygania sporów.


Polityka Prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.16. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://solidmusic.pl

W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności, mogą się Państwo skontaktować z nami, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@solidbrand.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem przekazanych danych osobowych (Administrator) jest firma Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi telefonicznych i e-mailowych dotyczących konultacji, szkoleń i badań.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora. Obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia umowy. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia.

Zawierając z Administratorem umowę na weryfikację jakości firmy, muszą Państwo podać niezbędne dane, tj. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Dane przekazane nam, przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Faktury przekazywane są do biura rachunkowego, zgłoszenia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane Państwa będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia oraz przez czas trwania umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Nadmieniamy również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.
Państwa podstawowe dane są również wykorzystywane i niezbędne do przeprowadzenia płatności przez firmę Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć inne dane osobowe.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynika z zainicjowania kontaktu z PCEG. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziliście z PCEG (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.